MENU

Řád školní jídelny

Mateřská škola Zvoneček

Vnitřní řád školní jídelny
platný pro pracoviště Čajkovského 1093, Hradec Králové

Vnitřní řád vyplývá ze:

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování . . . , ve znění

pozdějších předpisů.

Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákona 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EU č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin ve  znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Organizace školního stravování:

Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks  přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

ŠJ nezajišťuje dietní stravování. Děti s alergiemi na různé potraviny doloží potvrzení od lékaře.

Dítě je přihlášeno ke stravování vyplněním evidenčního listu strávníka. Cena jídla se stanoví podle věku dítěte dosaženého ve školním roce – září až srpen.

Dítě má nárok na stravu bez mzdových a věcných nákladů pouze v době přítomnosti ve škole.

První den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné stravu odhlásit, si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče v době výdeje v kuchyni školní jídelny, přesnídávku a svačinu v době výdeje na příslušné třídě.

Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.

V případě neodhlášení stravy v další dny nemoci bude strava účtována za plnou cenu a může být odebrána. Oběd a doplňková jídla si rodič vyzvedne v době výdeje stravy – přesnídávku /od 8.15 hod. do 8.45 hod. na třídě/, oběd /od 11.00 hod do 11.30 hod. v kuchyni školní jídelny/ a svačinu /od 13.45 hod. do 14.15 hod. na třídě/. Rozdíl ceny stravného /mzdové a věcné náklady/ se účtují ze stravného.

 Přihlašování a odhlašování stravy:

Děti jsou od data nástupu na evidenčním listu strávníka přihlášené ke stravování, pouze se odhlašují.

Zákonný zástupce může odhlašovat stravu přes internet – www.strava.cz – číslo školní jídelny je 7107, telefonicky na č. 495 263 679 – MŠ Zvoneček, Hradec Králové.

Odhlášky na další den je nutné provést do 12.30 hodin, po této době se normuje jídlo na další den dle počtu přihlášených strávníků.

V době uzavření mateřské školy, přes prázdniny a v době svátků, jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření budou s předstihem strávníci informováni na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Cena stravy pro tyto cizí děti je stejná jako stanovená cena pro vlastní strávníky.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově, předem na účet MŠ do 25. dne předcházejícího měsíce. Vyúčtování úhrady za stravování bude provedeno po ukončení celkové školní docházky zasláním na účet uvedený v evidenčním listě strávníka. Přeplatky ve školním roce jsou převedeny do dalšího měsíce. Přeplatek se může převézt i na sourozence na základě písemné žádosti.

- bankovní spojení: 12830511/0100

- variabilní symbol: kód sdělí vedoucí ŠJ

 

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemůže být přijato tento den do MŠ.

 Výdej stravy:

Přesnídávka:

- oranžový a žlutý zvoneček: 8.30 hod.

- červený a zelený zvoneček: 8.30 hod.

Oběd:

- do jídlonosiče: 11.00 hod. – 11.30 hod.

- na třídách MŠ:

oranžový zvoneček: 11.15 hod.

žlutý zvoneček: 11.30 hod.

červený a zelený zvoneček: 11.40 hod.

Svačina:

- oranžový a žlutý zvoneček: 14.00 hod.

- červený a zelený zvoneček: 14.15 hod.

Stanovený pitný režim mají děti k dispozici celý den.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dohled v době podávání jídel:

Děti se stravují na jednotlivých třídách. Dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Jsou vedeny k estetice, kultuře a zásadám správného stolování, samostatnosti a sebeobsluze. Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu MŠ. Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 

Ceny stravného:

dítě do 6 let                                                dítě 7 let

přesnídávka:         7,- Kč                            přesnídávka:         8,- Kč

oběd:                     20,- Kč                          oběd:                    22,- Kč

svačina:                 8,- Kč                            svačina:                9,- Kč

na nápoje:             2,- Kč                            na nápoj:              2,- Kč

Cena:                   37,- Kč                          Cena:                   41,- Kč

 V případě neodhlášené stravy v další dny nemoci činí plná cena celodenní

85,- Kč a polodenní 69,- Kč pro děti do 6 let a 89,- Kč celodenní a polodenní

72,- Kč pro děti od 7 let.

Jídelní lístek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě.

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce a na emailové adrese www.mszvonecekhk.cz.

Zákonní zástupci byli informování o obsahu a vydaní vnitřního řádu před nástupem dítěte do MŠ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Lýdia Poláčková, vedoucí ŠJ při MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, Hradec Králové, telefon č. 495 263 679 a emailová adresa sj.cajkovskeho@volny.cz.

Platnost: od 1.9.2019 do 31.1.2020

V Hradci Králové: 27.8.2019

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny
platný pro pracoviště Štechova 1327, Hradec Králové

Vnitřní řád vyplývá ze:

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování . . . , ve znění

pozdějších předpisů.

Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákona 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EU č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin ve  znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Organizace školního stravování:

Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks  přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

ŠJ nezajišťuje dietní stravování. Děti s alergiemi na různé potraviny doloží potvrzení od lékaře.

Dítě je přihlášeno ke stravování vyplněním evidenčního listu strávníka. Cena jídla se stanoví podle věku dítěte dosaženého ve školním roce – září až srpen.

Dítě má nárok na stravu bez mzdových a věcných nákladů pouze v době přítomnosti ve škole.

První den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné stravu odhlásit, si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče v době výdeje v kuchyni školní jídelny, přesnídávku a svačinu v době výdeje na příslušné třídě.

Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.

V případě neodhlášení stravy v další dny nemoci bude strava účtována za plnou cenu a může být odebrána. Oběd a doplňková jídla si rodič vyzvedne v době výdeje stravy – přesnídávku od 8.15 hod. do 8.45 hod. na třídě, oběd od 10.45 hod. do 11.00 hod. v kuchyni školní jídelny a svačinu od 14.00 hod. do 14.30 hod. na třídě. Rozdíl ceny stravného /mzdové a věcné náklady/ se účtují ze stravného.

Přihlašování a odhlašování stravy:

Děti jsou od data nástupu na evidenčním listu strávníka přihlášené ke stravování, pouze se odhlašují.

Zákonný zástupce může odhlašovat stravu přes internet – www.strava.cz – číslo školní jídelny je 7107, telefonicky na č. 495 263 679 – MŠ Zvoneček, Hradec Králové.

 

Odhlášky na další den je nutné provést do 12.30 hodin, po této době se normuje jídlo na další den dle počtu přihlášených strávníků.

 

V době uzavření mateřské školy, přes prázdniny a v době svátků, jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření budou s předstihem strávníci informováni na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Cena stravy pro tyto cizí děti je stejná jako stanovená cena pro vlastní strávníky.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově, předem na účet MŠ do 25. dne předcházejícího měsíce. Vyúčtování úhrady za stravování bude provedeno po ukončení celkové školní docházky zasláním na účet uvedený v evidenčním listě strávníka. Přeplatky ve školním roce jsou převedeny do dalšího měsíce. Přeplatek se může převézt i na sourozence na základě písemné žádosti.

- bankovní spojení: 12830511/0100

- variabilní symbol: kód sdělí vedoucí ŠJ

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemůže být přijato tento den do MŠ.

 Výdej stravy:

Přesnídávka:

- kuřátka a medvídci: 8.30 hod.

- včeličky a berušky:  8.30 hod.

Oběd:

- do jídlonosiče: 10.45 hod. – 11.00 hod.

- na třídách MŠ:

         kuřátka:   11.15 hod.

medvídci: 11.15 hod.

včeličky: 11.45 hod.

berušky:  11.45 hod.

Svačina:

- kuřátka a medvídci: 14.00 hod.

- včeličky a berušky:  14.15 hod.

Stanovený pitný režim mají děti k dispozici celý den.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 Dohled v době podávání jídel:

Děti se stravují na jednotlivých třídách. Dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Jsou vedeny k estetice, kultuře a zásadám správného stolování, samostatnosti a sebeobsluze. Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu MŠ. Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 Ceny stravného:

dítě do 6 let                                                dítě od 7 let

přesnídávka:         7,- Kč                            přesnídávka:         8,- Kč

oběd:                     20,- Kč                          oběd:                    22,- Kč

svačina:                 8,- Kč                            svačina:                9,- Kč

na nápoje:             2,- Kč                            na nápoj:              2,- Kč

Cena:                   37,- Kč                          Cena:                   41,- Kč

 

V případě neodhlášené stravy v další dny nemoci činí plná cena celodenní

85,- Kč a polodenní 69,- Kč pro děti do 6 let a 89,- Kč celodenní a polodenní

72,- Kč pro děti od 7 let.

Jídelní lístek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě.

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce a na emailové adrese www.mszvonecekhk.cz.

Zákonní zástupci byli informování o obsahu a vydaní vnitřního řádu před nástupem dítěte do MŠ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Lýdia Poláčková, vedoucí ŠJ při MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, Hradec Králové, telefon č. 495 263 679 a emailová adresa sj.cajkovskeho@volny.cz.

Platnost: od 1.9.2019 do 31.1.2020

V Hradci Králové: 27.8.2019

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713